GDPR

Behandling av personuppgifter

Advokater är skyldiga att före antagandet av ett uppdrag kontrollera att det inte föreligger någon jävssituation som utgör hinder för att åta sig uppdraget. För att kunna göra en sådan kontroll vid förfrågan om ett nytt uppdrag behöver vi föra ett register med personuppgifter avseende våra klienter och motparter.

Advokatbyrån kan därför aldrig åta sig ett uppdrag utan att först inhämta personuppgifter och göra en jävskontroll. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Advokatbyrån, men det är en förutsättning att Du gör det om vi ska kunna kontrollera om vi kan åta sig ditt uppdrag.

När du blir klient på byrån samtycker du därför till att Advokatbyrån behandlar dina personuppgifter i form av namn, personnummer, kontaktuppgifter samt uppgifter om ditt ärende. Vi kan ibland inhämta uppgifter från andra källor än dig själv, t.ex. från domstolar, myndigheter eller andra tillgängliga källor.

Dina uppgifter kan också användas för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

De personuppgifter som behandlas bevaras så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Vi följer reglerna i bokföringslagen samt Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed. Enligt dessa regler behöver vi bevara fakturor och annat material som hör till bokföringen under sju år från utgången av det räkenskapsår handlingen berör. Vi är skyldiga att bevara handlingar som har upprättats eller inhämtats under utförande av ett uppdrag i tio år eller den längre tid som uppdragets natur påkallar. Personuppgifter gallras eller avpersonifieras när de inte längre behöver bevaras.

Advokatbyrån följer vid behandling av personuppgifter den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.  Vi vidtar de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs och bedöms lämpliga för att skydda personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära ett utdrag ur registret avseende dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att Advokatbyrån rättar uppgifter du anser är felaktiga. Är du missnöjd över behandlingen av någon uppgift har du alltid rätt att inge ett klagomål till Integritetsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig på Advokatbyrån är advokat Johan Fernvall.

 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd 

Som konsument har du möjlighet att vända dig till samfundets konsumenttvistnämnd för att få prövat om debiterat arvode är skäligt. Nämndens beslut är bindande för advokaten.

Mer information finns på Sveriges Advokatsamfunds hemsida.

 

Kontakta oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss per telefon eller boka tid för möte på något av våra kontor i Malmö eller Trelleborg. Vi iakttar folkhälsomyndighetens rekommendationer i anledning av covid 19 så att du som klient alltid kan känna dig trygg när du kommer på möte hos oss.

Advokaterna Fernvall Möller

 

KONTAKT

Advokaterna
Fernvall Möller

Västergatan 1
211 21 Malmö

Jörgen Kocksgatan 42, Trelleborg

TEL & E-POST

mail: info@fernvall.se
Telefon: 040 – 18 20 40

 

ADVOKATSAMFUNDET